സ SH ജന്യ ഷിപ്പ് ഓർഡർ + 99 € | കോഡ്: FREESHIP

500 മെഗാവാട്ട് ലേസർ പോയിന്ററുകൾ

500mW ഗ്രീൻ ലേസർ പോയിന്റർ (532nm)

യൂറോ € ക്സനുമ്ക്സ

gt;

500mW വയലറ്റ് ലേസർ പോയിന്റർ (405nm)

യൂറോ € ക്സനുമ്ക്സ

gt;

500mW റെഡ് ലേസർ പോയിന്റർ (650nm)

യൂറോ € ക്സനുമ്ക്സ

gt;

നിറങ്ങൾ

ഞങ്ങളെ എന്തിനാണ് ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്

ഷിപ്പിംഗ് പ്രകടിപ്പിക്കുക

വിലയും ഗുണനിലവാരവും

സുരക്ഷിത പേയ്‌മെന്റ്

വേൾഡ് വൈഡ് ഷിപ്പ് ചെയ്യുക